App Icon

Kentavros Appversion 21.2.2

Όροι και προϋποθέσεις.

 

1. Άποψη των δημιουργών της εφαρμογής είναι πως τα όρια των απαγορευμένων στο κυνήγι περιοχών, των ζωνών διάβασης αποδημητικών, των χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και λοιπών περιορισμών είναι ενδεικτικά. Πολλές από τις αποφάσεις της διοίκησης που απεικονίζονται στον χάρτη υφίστανται περισσότερο από 40 χρόνια και δεν περιείχαν χάρτες ή σαφή περιγραφή ορίων, με αποτέλεσμα η  αποτύπωση τους να είναι μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία που ενέχει τον κίνδυνο σφάλματος.   Το καθεστώς θήρας που διέπει κάθε περιοχή μεταβάλλεται συνεχώς. Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό πως ο χάρτης αυτός μπορεί να περιέχει τις πλέον πρόσφατες περιοχές κυνηγετικού ενδιαφέροντος όπως και όταν δημοσιεύονται από τις αρμόδιες αρχές. Για αυτό παρακαλούμε να ενημερώνεστε για το καθεστώς θήρας των περιοχών που πρόκειται να επισκεφτείτε από τις δασικές αρχές, τους κυνηγετικούς συλλόγους, καθώς και τους θηροφύλακες τα τηλέφωνα των οποίων θα βρείτε στην εφαρμογή. Οι δημιουργοί της εφαρμογής δεν εγγυώνται με οποιονδήποτε τρόπο το καθεστώς θήρας των περιοχών που περιγράφονται στην εφαρμογή και η θήρα ασκείται στις περιοχές αυτές με αποκλειστική ευθύνη του θηρευτή. 

2. Η εν λόγω εφαρμογή  παρέχει  σε όλους (εφεξής, χρήστης επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης και τεχνολογικές εφαρμογές σχετικά με τις ρυθμίσεις Θήρας και απαγορεύσεις υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο χρήστης / επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση / επίσκεψη των ιστοσελίδων / υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτής της εφαρμογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στην παρούσα εφαρμογή, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

3.Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) αυτού της εφαρμογής προστατεύονται από Ελληνικούς νόμους, την Ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας και διατίθενται στον επισκέπτη/χρήστη με τους ειδικότερους όρους της άδειας Creative Commons (CC BY-ND v.3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/deed.el). Οι εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία της εφαρμογής είναι ανοικτού κώδικα (ελεύθερο λογισμικό) και διατίθενται με τους ειδικότερους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU GPL ή κάποιας άλλης άδειας με παρόμοιους όρους.

4. Οι δημιουργοί της εφαρμογής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, αληθείς και επικαιροποιημένες. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της εφαρμογής «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση οι δημιουργοί δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτής της εφαρμογής.

5. Η χρήση της εφαρμογής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού της εφαρμογής υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης / επισκέπτης αυτού της εφαρμογής πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία της και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της προς τους πολίτες.

6. Η παρούσα εφαρμογή ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση. Οι τρίτοι -φορείς των διαδικτυακών τόπων είναι υπεύθυνοι κατά το νόμο-  και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης / επισκέπτης της εφαρμογής αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι δημιουργοί ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά.

7. Oι δημιουργοί της εφαρμογής διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, προσθέτουν, μεταβάλλουν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της εφαρμογής, καθώς και τους όρους χρήσης αυτής, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνo την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

8. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

9. Οι δημιουργοί δεν εγγυούνται ότι  οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Η εφαρμογή Kentavros δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι το περιεχόμενο των κειμένων των εγγράφων που εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι ακριβώς ίδιο με τα επίσημα έγγραφα από τα οποία αναπαράχθηκε. Στόχος είναι η εξάλειψη τυχόν τεχνικών προβλημάτων κατά την μετατροπή των κειμένων και περιοχών από τα χρησιμοποιούμενα προγράμματα, όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η παρεχόμενη υπηρεσία θα είναι χωρίς λάθη τα οποία προσπαθεί να εντοπίζει και να διορθώνει. Τα επίσημα έγγραφα παραμένουν οι μόνες πηγές αναφοράς και χρήσης για ενέργεια.

10. Οι δημιουργοί της εφαρμογής δεν εγγυούνται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η εφαρμογή τίθεται στη διάθεσή των χρηστών-μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η εφαρμογή Kentavros.

11. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα εφαρμογή αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη/επισκέπτη και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

12. Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της εφαρμογής κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική και σχετική διεθνή νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

13. Η εφαρμογή Kentavros παρέχει σε συγκεκριμένους χρήστες ηλεκτρονικές υπηρεσίες κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης . 

14. Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών Kentavros για:

- Δημοσίευση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων και προκαλεί οποιοδήποτε συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

- Δημοσίευση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

- Δημοσίευση περιεχομένου κάθε μορφής που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.

- Δημοσίευση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή κινητής τηλεφωνικής συσκευής.

- Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής και  διεθνούς νομοθεσίας, καθώς επίσης και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία της εφαρμογής Kentavros.

15.  Οι δημιουργοί της εφαρμογής θα έχουν το δικαίωμα επεξεργασίας των συνολικών δεδομένων που συλλέγονται από όλους τους χρήστες για επιστημονικούς κυρίως σκοπούς. Οι δημιουργοί προστατεύουν αυστηρά την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται συνολικά και τις επιλογές των υποκειμένων των δεδομένων για την προοριζόμενη χρήση τους. Χρησιμοποιούν σύγχρονα τεχνολογικά και βιομηχανικά πρότυπα για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ακρίβειας των πληροφοριών που τους παρέχονται. Ωστόσο, το Διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές μέσο, έτσι ώστε οι δημιουργοί της εφαρμογής Κένταυρος να μπορούν να εγγυηθούν ότι οι πληροφορίες, που υποβάλλονται σε αυτούς θα είναι απαλλαγμένες από μη εξουσιοδοτημένη παρεμβολή τρίτων. Η επεξεργασία  δεδομένων εκτελείται μέσω αυτοματοποιημένων μέσων (ήτοι χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές διαδικασίες) και / ή χειροκίνητα (ήτοι εγγράφως) για το χρόνο που απαιτείται ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται ανώνυμα με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και χρηστικότητας της εφαρμογής και την συλλογή στατιστικών πληροφοριών που αφορούν την χρήση της εφαρμογής Κένταυρος, δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη και φυλάσσονται με πλήρη ασφάλεια.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΩΝ ΒΛΑΒΕΣ

Ο χρήστης της εφαρμογής  κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τους δημιουργούς της εφαρμογής για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της εφαρμογής Kentavros.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διάρκεια χρήσης είναι ετήσια και λήγει την 31/7 κάθε έτους. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η εφαρμογή Kentavros διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής Kentavros, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εφαρμογής Kentavros και του επισκέπτη-χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.